WebHotel
Beskrivelse
Prisliste
Beregn pris
Bestil
 WebDesign
Beskrivelse
360° Panorama
Priser
 WebButik
Beskrivelse
 WebBetaling
Beskrivelse
 Profil
Hvem er vi
Betingelser
Links
Kontakt os
Support

© 1999-2004 F2K

Profil - Betingelser

Samhandelsbetingelser
F2K leverer serverplads, markedsføring og udvikling materiale af/til hjemmesider på internettet. Vi har såvel juridiske som etiske regler, som skal overholdes i forbindelse med disse services.
Vores generelle politik er at være leverandør i forbindelse med præsentation af informationer via internettet. Vi forbeholder os ret til at suspendere eller opsige en kundes adgang til enhver service leveret, hvis vi finder at denne service er blevet misbrugt. De etiske regler er specificeret herunder.

Domæneregistrering
Ved alle bestillinger på domæneregistreringer vil det i tilfælde af at man påtænker at krænke 3.mands rettigheder (dvs. konkurrenter der tager hinandens domæner til brug for at føre eventuelle interesserede ind på sin egen side, eller hindre konkurrenter i at oprette hjemmeside under forretningsdrivendes eget navn, o.lign.), påhvile domæneejer at stå til ansvar for dette i en retssal. Vi bruger normal sund fornuft til at afgøre om vi mistænker en ordre for at gøre dette, og vil i disse tilfælde nægte domænet registreret gennem F2K eller kræve skriftlig garanti for dette. Alle domæner registreret gennem F2K forudsættes at høre ind under de gældende regler for domæneregistreringer fastsat af DK-hostmaster.

Uautoriseret brug af andre folks konti eller computere
Vi vil reagere stærkt overfor nogen der måtte bruge eller forsøge at bruge en internetkonto eller computer uden ejerens autorisation. Disse forsøg inkluderer password-misbrug og -tyveri, misbrug af sikkerheds-huller m.v.
Enhver uautoriseret brug af konti eller computere af F2K kunder, uanset om det er angreb på konti eller computer hos F2K eller 3. mand, vil betyde advarsel, suspension eller opsigelse af konto, og sagsøgning, afhængig af angrebets alvor.

Misbrug af trafik og diskplads
Vores kunder har fri trafik. Men ved usandsynlig stor trafik, vil kunden blive kontaktet og underrettet, og siden blive undersøgt.
Dette skal dog siges at være meget sjældent og vil normalt kun forekomme hvis man har noget meget efterspurgt og ikke lovligt matriale liggende på sin hjemmeside.

Betalingsbetingelser
Domæne-registreringer faktureres ved endelig godkendelse af DK-hostmaster.
WebHoteller faktureres forud som beskrevet i prislisten. Al produktion af serviceydelser faktureres ved levering. Alle faktureringer vil være netto 14 dage. Alle priser er ekskl. moms.
F2K forbeholder sig ret til at ændre priserne til enhver tid. Priser på etablerede webhoteller kan ændres med 1 måneds varsel. Dog kan kunden vælge at opsige sit abonnement, og vil modtage forholdsvis tilbage betaling hvis F2K vælger at hæve prisen.

Opsigelse
F2K forbeholder sig ret til at opsige en service til en hver tid, med 3 måneds varsel. Alle gebyrer/lejeafgifter m.v. som er betalt forud, vil blive forholdsmæssigt tilbagebetalt, hvis F2K benytter sin ret til opsigelse. Hvis opsigelsen skyldes at kunden overtræder nærværende betingelser, vil der ikke ske nogen refundering og opsigelse kan effektueres umiddelbart.
Kunder kan til enhver tid opsige en service med en måneds varsel og få refunderet forudbetalte beløb. En opsigelse skal ske pr. brevpost eller fax med en gyldig underskrift og angivelse af navn/adresse samt årsag til opsigelse (evt. flytning til andet webhotel skal opgives med ejer af nyt webhotel). Tilbagebetaling vil ske senest 15 dage efter effektuering af opsigelsen. Såfremt F2K ikke modtager opsigelse skriftligt mindst 2 hverdage før en redelegering, er F2K ikke forpligtet til at tilbagebetale forudbetalte beløb.

Erstatningsansvar Vores harddiske kopieres til backup en gang hver nat.
F2K er under ingen omstændigheder ansvarlig for tab af data, driftsforstyrrelser, tab af arbejdsfortjeneste m.v., men vil med denne service kunne holde rimelig backup-mulighed klar, hvis dette skulle forekomme. Alle kunder bør have en opdateret backup af deres hjemmesider/grafik liggende lokalt. Skulle serveren gå ned, vil dette blive rettet hurtigst muligt inden for normal arbejdstid. Hvis vi ikke er i stand til at levere denne service fra dag til dag, vil kunderne kunne kræve forholdsvis modregning ved næste fakturering eller simpel kreditnota.

Lovlige formål
F2K forbeholder sig ret til at nægte service til enhver. Kunder må kun bruge F2K services til lovlige formål. Dette inkluderer materiale som der er copyright på. F2K forbyder udtrykkeligt enhver at reklamere for, distribuere, opbevare, behandle eller på anden vis at håndtere uanstændigt, børnepornografisk eller satanistisk materiale ved hjælp af services leveret af F2K.

Der tages forbehold for taste- og trykfejl
  
F2K WebHotel & WebDesign
Christiansgade 26 · 9000 Aalborg · Tlf 28 94 91 50 · f2k@f2k.dk · www.f2k.dk · cvr 25076915